AR-GE ÇALIŞANLARININ SGK İNDİRİMİNDEKİ 5 YILLIK SÜRE ŞARTI KALDIRILDI

AR-GE ÇALIŞANLARININ SGK İNDİRİMİNDEKİ 5 YILLIK SÜRE ŞARTI KALDIRILDI

15.09.2014
AR-GE ÇALIŞANLARININ SGK İNDİRİMİNDEKİ 5 YILLIK SÜRE ŞARTI KALDIRILDI

Türkiye'de Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin düzenlenen mevcut kanunlarımızdan birisi 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'dur. Söz konusu kanun ile Ar-Ge personellerinin Ar-Ge projeleri kapsamındaki çalışmalarına istinaden elde edilen ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta işveren priminin yarısının kamu tarafından karşılanması desteği, her bir personel için beş ( 5) yılla sınırlandırılmıştı. 

TORBA yasa(İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun) ile Ar-Ge çalışanlarına ilişkin yeni bir düzenleme yapılmıştır. Söz konusu bu düzenleme ile Ar-Ge faaliyetlerinde istihdam edilen personel için uygulanan sigorta primi desteğinde 5 yıllık sınırlama kaldırılmış ve yukarıda bahsettiğimiz sorun köklü şekilde çözülerek, Ar-Ge personeli için uygulanan SGK prim desteğine güçlendirilerek yeniden HAYAT KAZANDIRILMIŞTIR.

Torba Yasanın 144. Maddesiyle firmalarımız Gelir Vergisi Teşviki aldıkları personelleri için süre sınırlaması olmaksızın SGK teşviki alabilirler. Teşvik uygulaması bu düzenlemeyle şu an için 31.12.2023 tarihine otomatikman uzamıştır. Yasa hükmü yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup bugünden itibaren uygulanabilir.

''Madde 144- Bu kanunla;

a) 18/1/1966 tarihli ve 711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulmasını ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun,

b) 6245 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi,

c) 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununun 11 inci maddesi ile 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi,

ç) 5449 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi,

d) 5502 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi,

e) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “her bir çalışan için beş yıl süreyle” ibaresi,

f) 6356 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrası,

g) 6446 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası,

ğ) 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) fıkrasının ikinci cümlesi,

h) 5174 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin üç, dört ve beşinci fıkraları,

ı) 5378 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası,

yürürlükten kaldırılmıştır.’’

Sosyal Medya