Yönetici Şirket

Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurum ve İşletici Ticaret A.Ş. 23.02.2006 tarihinde kurulmuş, 28863 sicil no.su ile tescil edilmiş, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 1.3.2006 tarih ve 6503 sayılı nüshası (s.273 vd.)nda ilan edilmiştir.

Bölgenin yönetimi ve işletilmesinden sorumlu yönetici şirket, anonim şirket şeklinde kurulmuş olup, aşağıda yazılı tüzel kişi kuruculardan oluşmaktadır:

 • Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
 • Mersin Üniversitesi
 • Tarsus Üniversitesi
 • Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi
 • Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
 • Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası
 • Akdeniz İhracatçı Birlikleri

Yönetici şirket, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca Kanun ve Yönetmelikle kendisine verilmiş olan aşağıdaki görevleri dikkat, basiret ve ihtimam içinde yerine getirir:

 • Bölge arazisinin kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve kullanımı, Bölgenin yönetimi ve işletilmesi, 
 • Planlama sürecinde varsa Çevre Düzeni Planları da dikkate alınarak imar planları ve değişiklikleri, parselasyon planı ve değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre yapılması ve Bakanlık onayına sunulması,
 • Projelerin 3194 sayılı İmar Kanunu, yönetmelikleri, imar planı, fen, sağlık ve çevre şartları ile ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen standartlara ve teknik şartlara uygun olarak hazırlatılması, 
 • Bölgenin kuruluşundan hizmete geçilmesine kadar geçen süreyi kapsayan genel termin planının, ve ayrıca ödenek talebinde buluınmuş ise, ödeneğin kullanımına ilişkin iş programının ve termin planının da Genel Müdürlüğe verilmesi 
 • 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli işlemlerin yapılması 
 • Bölgede atık su, atık su alt yapı tesisleri, katı atık, toprak kirliliği, gürültü ve hava kirliliği, tehlikeli tıbbi atık, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasalların yönetimi, yangından korunma ve yangın söndürme sistemi ile doğal tehlikeleri kapsayan konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışarak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması 
 • Bölgede yangın tehlikelerine ve doğal tehlikelere karşı girişimcilerin kiraladığı tüm bina sigortalarının yaptırılması 
 • Bölge için gerekli olan temizlik, elektrik, içme ve kullanma suyu, doğal gaz ve akaryakıt, ısıtma ve havalandırma, dağıtım şebekeleri, kanalizasyon, atık su, Bölge içi yollar, ses ve veri iletişimi, internet hizmetleri ve diğer hizmetlerin sağlanması ve kesintisiz olarak sürmesi için gerekli önlemlerin alınması, çalışma esaslarının belirlenmesi, fiyatlandırmaların ve hesaplamaların yapılması ve uygulanması, her türlü bakım ve onarımın yapılması, alt ve üst yapılara zarar verenlerin tespiti ile zararların tazmininin sağlanması 
 • Bölge üniversite arazisi içerisinde ise üniversite bünyesinde bulunan itfaiye araç ve gereçlerinden yararlandırılması, üniversite alanı dışında ise yeterli sayıda itfaiye araç ve gereçlerinin hazır bulundurulmasının sağlanması 
 • Bölgede yer almak isteyen kurum, kuruluş ve girişimci taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun bulunanlara yer tahsisinin yapılması 
 • Bölge İşletme Yönergesinin hazırlanarak bir kopyasının Genel Müdürlüğe verilmesi 
 • Bölgede yer alan girişimcilerin üniversite veya Ar-Ge merkez ve enstitülerinin olanak ve birikimlerinden yararlanma yönündeki taleplerinin ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde karşılanması 
 • Gerekli gördüğü durumlarda girişimcilerin münhasıran Bölgede yürütecekleri yazılım veya Ar-Ge projelerinin Kanunda öngörülen amaçlara uygunluğunun Bölgenin oluşturulmasında işbirliği yapılmayan üniversite veya ileri teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsü ile TÜBİTAK’a veya TÜBİTAK’ın belirleyeceği hakemlere onaylatılarak belgelendirilmesi 
 • Bolgede istihdam edilen tüm araştırmacı, yazılımcı, Ar-Ge personelinin listesinin, Ar-Ge projelerindeki görev tanımlarının, nitelik ve çalışma sürelerinin aylık olarak belirlenerek arşivlenmesi, istenildiğinde ilgililere bildirilmesi 
 • Faaliyet ve uygulamaların, Bölgenin daha etkin ve verimli işletilmesi yönündeki çalışmaların, veri, bilgi ve istatistiklerin elektronik ortamda entegre edilebilecek biçimde Genel Müdürlükçe belirlenecek formatta sunulması 
 • Girişimcilerin ve üçüncü şahısların Kanunun amacına aykırı faaliyetlerinin tespiti, aykırı faaliyetlerin düzeltilmesi için girişimcilerin uyarılarak belirli bir süre verilmesi ve bu süre içinde aykırı faaliyetlerini düzeltmeyen girişimcilerin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli önlemlerin alınması,

Görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Ayrıca yönetici şirket, Bölge ihtiyaçları doğrultusunda girişimcilere eğitim, inkübasyon, test, kalibrasyon ve kalite güvence ve benzeri konularda teknik hizmetler ile marka tescil, telif hakları, patent alma, şirket kuruluşu, teknoloji transferi, finansman, risk sermayesi, pazarlama ve ihracat gibi konularda danışmanlık hizmeti verilmesinin sağlanması ile Bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla girişimcilerin ortak ihtiyaçları doğrultusunda, bunların tek başlarına almalarının ve yapmalarının mali ve teknolojik açılardan mümkün olmadığı önemli üretim, test ve kontrol alet ve makinaları ile ekipmanlarının satın alınması veya kiralanması yolları ile temin edilerek amaca dönük olarak yeni ve yüksek teknoloji laboratuarları ve üretim birimlerinin kurulması, işletilmesi, bedeli karşılığında ilgililerin kullanımına sunulması, gerektiğinde bu hizmetlerle ilgili olarak söz konusu alet, makina ve ekipmanı kullanacak, işletmecilik faaliyetini yürütecek konusunda uzmanlaşmış deneyimli personel istihdamı, bu konularla ilgili kişi ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması faaliyetlerinde de bulunabilir.

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 • Ali İhsan SU (Mersin Valiliği - Yönetim Kurulu Başkanı)
 • Ahmet ÇAMSARI (Mersin Üniversitesi - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
 • Hasan Tufan BALLI (Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi  - Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Hüseyin ARSLAN (Akdeniz İhracatçı Birlikleri - Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Veli DOĞAN (Mersin Ticaret ve Sanayi Odası - Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Hasan Ruhi KOÇAK (Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası - Yönetim Kurulu Üyesi)  
 • Orhan AYDIN (Tarsus Üniversitesi -  Yönetim Kurulu Üyesi)


İZLEME DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ

 • Danyal PEKER (KOSGEB - İzleme Değerlendirme Kurulu Başkanı)
 • Halil YILMAZ (Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi - İzleme Değerlendirme Kurulu Üyesi)
 • Serkan KARAKAYA  (Mersin Ticaret ve Sanayi Odası - İzleme Değerlendirme Kurulu Üyesi)
 • Prof.Dr. İlker Fatih KARA (Mersin Üniversitesi - İzleme Değerlendirme Kurulu Üyesi)
 • Özgür DURMAZ (Mersin Teknopark - İzleme Değerlendirme Kurulu Üyesi)