Duyuru Detayları

Açık İhale Duyurusu
27.09.2018

İHALE DUYURUSU

İlan No:TKNPRK0005

Şehir: Yenişehir / Mersin

Yayınlandığı Gazeteler

İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ

İhalelere Nasıl Katılırım?

İhale Usulü:AÇIK İHALE USULÜ

İhale Tarihi:12.10.2018 10:00

İhalenin Yapılacağı Yer  : MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİCARET A.Ş.

İhale Türü: Yapım İşi

Niteliği, Türü, Miktarı: 1 Adet Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurum ve İşletici Ticaret A.Ş. Mersin Üniversitesi Kampüsü İçindeki Teknopark  Ek Kuluçka Merkezi Binası Yapım İşi Ayrıntılı bilgiye ihale dökümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. İdare 4734 sayılı kanuna tabi değildir, şartlara uygun teklifler olmaması durumunda ihaleyi yapıp yapmamakta ve her şekilde istediğine vermekte serbesttir.

İşin Yapılacağı Yer: Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi

MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİCARET A.Ş.MERSİN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ İÇİNDEKİ TEKNOPARK EK KULUÇKA MERKEZİ  BİNASIyapım işine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İdarenin

a) Adresi : MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÇİFTLİKKÖY KAMPÜSÜ TEKNOPARK İDARİ BİNASI

b) Telefon ve faks numarası : (0324)3610777 – (0324)3610770

c) Elektronik Posta Adresi  :C34MZYtb8IUAYregwvdF+qiKHcL5Hqs=

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi       :www.mersinteknopark.com.tr

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      : 1 Adet Kuluçka Binası Yapım İşi

Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                  : MersinTeknopark İdari Binası

c) İşe başlama tarihi                             : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                        : Yer tesliminden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                  :  Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurum ve İşletici Ticaret A.Ş.

b) Tarihi ve saati                                   : 12.10.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve keşif ekleri

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat (İstekliler teklif ettikleri bedelin %6'sı geçici teminat vereceklerdir.)

4.1.3.Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.4.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.4.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.5.Teklif veren bir şirket adına hareket ediyorsa, şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir belge, teklif veren özel ve tüzel kişilere vekalet ediyorsa noterden 2018 yılında alınmış vekaletnamenin asıl veya noterce onaylı bir örneği,

4.1.6 İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin%100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan VB Grubu Bina işleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

4.1.7. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.1.8.Banka referans mektupları,

4.1.9.Banka referans mektubu taahhütnamesi

4.1.10.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teknik personel taahhütnamesi,

4.1.11.Yer görme belgesi (yüklenici tarafından yazılacak)

4.1.12. Şartnameler (özel idari, özel ve genel teknik, teklif verme şartnameleri), Sözleşme tasarısı ve ekleri projeler ve ekleri (Her sayfası imzalı ve kaşeli olacaktır.)

4.2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 2000 TRY (Türk Lirası) karşılığı Mersin Teknopark hesabına ihale bedeli yatırıldıktan sonra Mersin Teknopark Yönetimin Ofisinden adresinden satın alınabilir.

4.3. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4.4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mersin Teknopark Yönetim Ofisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

4.5. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslim sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

4.6. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

4.7. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

4.8. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.9. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

Özel İdari Şartname

Tip Sözleşme

Yayınlanma Tarihi: 27.09.2018 | Görüntülenme Sayısı: 3220